Những Quẻ Dịch cho Mệnh cần Ấn ( Sim Kích Học vấn) mà bạn cần biết

Những quẻ dịch cho Sim Kích Học vấn mà bạn không thể bỏ qua

Hoả Phong Đỉnh
Địa Thuỷ Sư
Địa Trạch Lâm 
Sơn Hoả Bí 
Địa Thiên Thái 
Thiên Trạch Lý 
Phong Trạch Trung Phu 
Lôi Phong Hằng
Thuỷ Địa Tỷ
Thuần Khôn, Thuần Kiền